Regulamente

Atributiile consiliului local:
  (extras din Legea administratie publice locale nr. 215/2001- republicata)
    Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
    Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

 • atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al
  primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
 • atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei;
 • atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei;
 • atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
 • atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern

    In exercitarea atributiilor, consiliul local:

 • aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de
  utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
 • stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
 • aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
 • aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
 • exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile
  corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.
 • asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii
  cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
 • hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor
  proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
 • hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a
  comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
 • avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului
  si urbanism ale localitatilor;
 • atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective
  de interes public local;
 • indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.